道教杀鬼咒之天蓬咒注音版

(tiān) (pénɡ) (tiān) (pénɡ)(jiǔ) (xuán) (shā) (tónɡ)

() (dīnɡ) (dōu) ()(ɡāo) (diāo) (běi) (wēnɡ)

() (zhènɡ) () (línɡ)(tài) (shànɡ) (hào) (xiōnɡ)

(zhǎnɡ) () () (shòu)(shǒu) () () (zhōnɡ)

() (xiāo) (sān) (shén)(yán) (jià) (kuí) (lónɡ)

(wēi) (jiàn) (shén) (wánɡ)(zhǎn) (xié) (miè) (zōnɡ)

() () (chénɡ) (tiān)(dān) (xiá) () (chōnɡ)

(tūn) () (shí) (ɡuǐ)(hénɡ) (shēn) (yǐn) (fēnɡ)

(cānɡ) (shé) 绿() 齿(chǐ)() () (lǎo) (wēnɡ)

(tiān) (dīnɡ) () (shì)(wēi) (nán) () (xiōnɡ)

(tiān) (zōu) () ()(wēi) (běi) () (fēnɡ)

(sān) (shí) (wàn) (bīnɡ)(wèi) () (jiǔ) (chonɡ)

() (shī) (qiān) ()() (què) () (xiánɡ)

(ɡǎn) (yǒu) (xiǎo) (ɡuǐ)() (lái) (jiàn) (zhuànɡ)

(kuí) (tiān) () ()(zhǎn) (ɡuǐ) () (xínɡ)

(yán) () (liè) (xuè)(běi) (dòu) (rán) (ɡǔ)

() (mínɡ) () (hái)(tiān) (yóu) (miè) (lèi)

(shén) (dāo) () (xià)(wàn) (ɡuǐ) () (kuì)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *