Tag Archives: 符灯

符咒的秘密:超度法事-黄籙破狱灯

       伏以太极太虚真人曰:阴阳成象,天地分形,昼夜既殊,昏明有异。所以清浮表质,九天为先圣之都;浊厚流形,九地为鬼神之府。九天之上,阴炁都消;九地之下,阳光永隔。由是幽冥之界,无复光明。当昼景之时,犹如重雾;及昏暝之后,更甚阴霾。长夜冥冥,无由开晓,致有沉沦北府,受报酆都,不睹光明,动经亿劫。是故天尊以无上道力,发广大慈悲,然九狱之神灯,救重泉之苦爽。灵光下烛,焕明北府之昏衢;和气潜臻,解释丘寒之冰浦。登命三官九府百二十曹、五帝考官巨天力士,同禀教戒,拔度亡魂。莫不稽首归依,恭承慈训。即得风雷静息,桐柱停闲。火燄风刀,拥莲花而布甘露;冰戟霜刃,化琪树而变骞林。咸随果以受生,俱迴心而嚮道。一空地狱冥司,无留滞之冤;共上天堂仙路,有超昇之果。福霑幽显,庆及后昆。功德巍巍,称量莫大。敢凭大众,同为讚扬。          上元金籙简文,真仙品格,然灯威仪,科式至重。今斋官某人修建黄籙宝斋,兼点九幽神灯,奉用追荐亡过某人。恭以风雷地狱一切冥官,广赐慈悲,溥垂开度。伏愿黑风殄影,霹雳停声,戈戟早息于飘飞,肢体不至于分散。使其幽扃辉耀,地狱橙清,拔度亡魂,早超明境。谨忏东方风雷地狱之难,所有符命,谨当告下。   举玉宝皇上尊   称扬上彻十方界,忏念下达九幽中。   灯光照耀于东方,风雷地狱悉开晓。   飞戈飘戟千般苦,分散肢体万种辛。   承玆忏念并生天,睹此灯光生天界。   和不可思议功德。           上元金籙简文,真仙品格,然灯威仪,科式至重。今斋官某人修建黄籙宝斋,兼点九幽神灯,奉用追荐亡过某人。恭以铜柱地狱一切冥官,广赐慈悲,普垂开度。伏愿铜鎔柱折,火烬灰飞,手足得免于跻攀,背腹不伤于毫末。使其幽扃辉耀,地狱澄清,拔度冥魂,早超明境。谨忏东南方铜柱地狱之难,所有符命,谨当告下。   举好生度命尊         以今称讚天尊号,寻声救苦九幽中。         灯光相续照东南,铜柱地狱悉开解。         所有铜柱大火焰,并令停焰获清凉。         承玆照烛出幽扃,面睹天尊受快乐。         和不可思议功德。         上元金籙简文,真仙品格,然灯威仪,科式至重。今斋官某人修建黄籙宝斋,兼点九幽神灯,奉用追荐亡过某人。恭以火翳地狱一切冥官,广赐慈悲,俯垂开度。伏愿火山息焰,炎槛停酸,吞铁变成莲花,食炭化为甘露。使其幽扃辉耀,地狱澄清,拔度幽魂,早超明境。谨忏南方火翳地狱之难,所有符命,谨当告下。   举玄真万福尊   声声上彻三清境,句句下达九幽中。   灯光照耀于南方,火翳地狱消勐焰。   所有风刀吞火苦,变作莲花甘露浆。   承玆忏念并生天,睹此灯光皆离苦。   和不可思议功德。   上元金籙简文,真仙品格,然灯威仪,科式至重。今斋官某人修建黄籙宝斋,兼点九幽神灯,奉用追荐亡过某人形魂。恭以屠割地狱一切冥官,广赐慈悲,普垂开度。伏愿倒悬解脱,万刃消磨,三魂清爽于五宫,七魄俱全于四体。使其幽扃辉耀,地狱澄清,拔度冥魂,早生明境。谨忏西南方屠割地狱之难,所有符命,谨当告下。   举太灵虚皇尊 … 阅读全文 符咒的秘密:超度法事-黄籙破狱灯