Archive 2018 年 1 月 21 日

二六潜神歌化数

此诀古来少有人解,只因其版本差错之故,故重订之。 子中癸水七分真,壬三辛一是初生;丑内己五癸三是,辛金二半一同陈; 初生不计数,余皆算十数,此处辛二为误,故为子中癸七壬三辛初,丑中己五癸三辛二,子时辛已初生,成形而在于丑。 寅宫甲木七分是,丙戊三分火土均;卯中乙木七分是,癸水初生甲三分; 寅:甲七丙戊共为三数,各为一点五,卯:乙七甲三癸初,卯中癸初乃微也。 辰中戊土五分在,癸乙各居二半寻;巳中四分属丙火,庚初三分戊三停; 辰:戊五,癸乙共计五,即各二点五,巳:丙四戊三庚三 午宫丁火八分是,己土二半乙三明;未中己土五分确,乙丁二半各均匀; 午:丁八,乙己计二,各分一。未:己五,乙丁计五,故各分二点五。 申中庚七辛金二,壬水初生只二分;酉宫辛七庚三准,乙己各二最分明; 申:庚七辛二壬,又壬初一分,酉:辛三庚三乙二己二 戌伏戊土五分实,辛丁二半各相临;亥中壬七癸三定,更有甲木系初生。 戌:戊五,辛丁计五,各二点五分,亥:壬七癸三甲初。 初不足一分,如一时八大刻而余20分,实计500分而分之为六,余20而为初也。 子:癸70 壬30 辛初 丑:己30 癸30 辛20 寅:甲70 丙15 戊15 卯:乙70 甲30 癸初 辰:戊50 癸25 乙25 巳:丙40…

Read More

随谈风水克应之说

徐善继《地理人子须知》 中言《俯察》云:"今之术士,善断坟者必谬于葬,以断坟下穴则穴必败,以下穴断坟则断不验。如浮沙断、覆坟经、入门断、透山光、隔山照、望宅断、搜鬼经、都天断、望龙断、隔江断,与夫鬼灵经、烚屋罗睺、开皇夹竹之类,皆可以一时所见谈祸福,而于龙穴初无与焉。予少时尝见有能地理克应者,虽奇验如神,而心窃疑其妄,然亦未能穷其所以然之故,因百计求之。及得其术,始信其诡伪可鄙。 “ 又云“克应谶兆,大抵皆术家假此神术而已。君子不察,亦往往有入其术者。甚矣,邪说之易惑也!按克应有二,其一谓穴中几尺下有某物某形某色,如所谓龙肝、凤髓、猩血、蟹膏、象牙、龙骨、虎珀、朱砂、丝红、绿翠之类。《玉髓经》取龙形有火焰石,凤形有红黄石,虎形有虎威石,狮形有球子石,象形金星石,及将军大座有剑,美女梳妆有镜之类。崔菊坡谓世俗骤见其说,必致惊骇而反成执泥,然不可谓无此理。若执为常法,则又不然,此亦固有见。予谓开井得红黄光泽坚实之土,或脆嫩细腻之石,及似石非石、似土非土,《葬书》所谓"裁金切玉,五土四备"之说,理或然也。而必取某形当得某物证应,岂不诞哉!乌可执以为法?又有虾、蟹、龟、鱼、蛇、虫活物,取为生气神异等说,皆不足信。固尝闻之,亦尝见之,大抵举不足为地之轻重,纵有亦不可泄露,泄露则龙力减,反为不吉,又安可取之为应哉! ” 余观此理甚妥,大抵神物而自晦,极品之穴,未尝见有真形所出,凡见得真形处,虽主地有灵,然亦泄其灵气以滋养,即一时下之有验,亦难长年相继,故反有小地出公侯大地葬公侯之谓也,平平之地无奇之所,略有微茫之变,此龙力甚厚,积而不发,含而不露,藏之于锋,故真大地者反不见其秀,仿若微有形象龟形之地,其地似龟而非龟,不然必孕地灵,岂又得三元不败之所。 昔黄大参请徐善继探地,选于龙门之所,来脉于罗山,其地将军大座,榜挂山尖,癸甲印土,九星连甲,耳夹玉屏,前关栏锁密,穴地天成,移葬之后,后黄大参终得进士,其子亦中进士,官至太守,九位孙子皆入朝为官,可谓人文鼎盛,富贵双全 。其地亦合其言:“真龙结穴、必有佐证,求之于前,则朝案美,明堂正,水势聚,求之于后,则乐山峙,鬼星撑,求之左右,则龙虎有情,缠护俱夹;求之于下,则唇毡正,求之四方,则十道全;求之界水,则分合明白。点穴之数,也此数者为标准。 ” 其穴立未山丑向兼癸丁,善水从穴后未方而来,去水则从穴前寅甲方消出,其合于理。  

Read More